ЭЛЕКТРОНИКИЙН ОНОЛ : Сэлгэн залгуур

Сэлгэн залгуур

Сэлгэн залгуур

 

Унтраагч шилжүүлэгчээс гадна цахилгаан хэлхээ, блок, үзэгдлүүдийг холбодог янз бүрийн  задаргаат нэгдлүүд байдаг. Иймэрхүү нэгдлийн оролцоотойгоор жишээ нь дууны гадаад нам давтамж өсгөгчид залгах, микрофон ,цахилгаан гитарыг мөн тийм давтамжаар гаргах зэрэг болно. Задаргаат нэгдэл нь янз бүрийн байж болно. Тэдгээрийн зохион бүтэц нь нэгэн дор холбогддог цахилгаан хэлхээний хийцтэй залгагдагч хэлхээнүүд дэхь дохионы давтамжийн тоогоор тодорхойлогдоно. Нам давтамжтай цахилгаан хэлхээг  холбоход ..... , өндөр даралттай хэлхээг цуваа задаргаа ашиглана. Жирийн залгаас нь сэрээ болон үүрээс бүрдэнэ. Бүдүүвчид сэрээг 90-н хэмийн өнцөг бүхий сум маягаар харин үүрийг нь чавх аятай дүрслээд хажууд нь латин х  үсэг тавьж дэс тоогоор дугаарладаг. юм. /2,31-н  а зургаар / .

2.31-н б зурагт залгагдсан байдлыг үзүүлсэн бөгөөд хэрэв сэрээ хийцтэй розетик холбоос бүдүүвчийг янз бүрийн хэсэгт тэмдгэлсэн ба сэрээний тэмдгэлгээнд S(XS1) гэсэн үсэг бичигддэг. / зураг 2.31 г/

Хэрэв сэрээ, үүрийн хэсгүүд нь олон суурьт цэгэн залгуурт харъяалагдаж байгаа бол энэхүү хэсгүүдийг бүдүүвчид механик холбооны шугамуудаар нэгтгээд мөнхүү холбогчийнх нь дугаартай адил дугаарладаг. Бүдүүвчийн янз бүрийн хэсэгт байрладаг боловч нэгэн холбогчид харъяалагдах холбоосуудын дугаарыг мөнхүү холбогчийн тэмдэглэсэн үсэг тоонд тэмдэглэж өгдөг. Олон утаст холбогчийг зураг бүдүүвчийг хялбарчилахын тулд сэрээ үүрийн холболтыг бяцхан дөрвөлжингөөр тэмдгэлдэг бөгөөд нүд бүрийн дотор холбоосын дугааруудад тохирох тоонуудыг тавиад хэсэг дөрвөлжин бүрийг сэрээ үүр болгоны холбогдох тэмдгийг зурна. Хэрэв залгагчийн олон нүхэнд бүдүүвчид залгагдсан байдлаар дүрслэх бол холбоосны тооноос үл шалтгаалан тэднийг х үсгээр тэмдэглэж дэс тоогоор дугаарлана. Тэжээлийн трансформаторын анхны оролтыг холбоход / цахилгаан хэрэгслийг өөр өөр хүчдэлтэй цахилган сүлжээнд холбоход ийм шаардлага гардаг. / . Цуглуулагч эсэргүүцэл хийхэд өөр ховор шилждэг хэлхээ бүхий өндөр хүчдэл хувиарлагчтай холбоход оруулга хэргэлэдэг. Иймэрхүү оруулга нь цахилгаан хэлхээг хүчдэл тохируулах үед салгаж нийлүүлж байх үүрэгтэй. Бүдүүвчид үүнийг төгсгөлдөө олон нүхтэй нэгтгэгчийн тэмдэгтэй тохируулан  тасархай шугамаар тэмдэглэдэг. Хэрэв оруулганд хязгаарын үүр буюу сэрээ байвал оруулгын тэмдэглэгээнд тухайн үүр буюу сэрээний тэмдэглэгээг давхар хийж өгнө. Цахилгаан хэлхээг дамжуулах оруулгыг П хэлбэрийн хаалтаар хийдэг. Зарим тохиолдолд цахилгаан гинжийн холбоосонд шилжүүлэгч оруулгуудыг ашигладаг бөгөөд энэ нь сэрээ үүр хоёрыг залгасан байдлаар нэгэн дор байрлуулсан хэлбэртэй байна.

             

Сэлгүүрийн төхөөрөмж

Сэлгүүрийн төхөөрөмж гэдэг нь янз бүрийн цахилгаан шугамыг асаах унтраах сэлгэн залгахад зориулагдсан электроникийн элементийн том бүлэг юм. Эдгээр элементүүдийн аль нь ч нэг болон хэд хэдэн хэлхээ механизмын бүлэглэлийг агуулж байдаг ба элементийн тусламжтайгаар тэдгээрийн үзүүр холбогдож таслан салгагдаж болдог байна. Ихэнхи унтраалга сэлгэн залгагч Релений томъёолсон график тэмдэглэгээ нь холбогдох салгагдах сэлгэн залгагдах холбоо болон тэдгээрийн төрөл бүрийн үндсэн билэг тэмдэгийн суурин дээр байгуулагдсан. Унтраалгыг цахилгаан шугамыг залгах салгахад хэрэглэдэг. Унтраалга нь ажиллагааны асаалттай унтраалттай  гэсэн хоёр байрлалтай. Эсвэл хөдөлгөөнгүй хэлхээнүүдийг ийм байрлалд залгаж өгдөг хаалт хэлбэрээр гүйцэтгэгдсэн хөдөлгөөнт хэлбэрээр хийгдэнэ. Гэхдээ сэлгүүрийн зангилааны бүтэц үл хамааран битүү хэлхээг схем дээр цахилган хлбооны шугамын тасархай дахь налуу шугамаар дүрсэлж үзүүлдэг. Нээлттэй хэлхээ нь нээлттэй байдлаар дүрслэгддэг бтүү хэлхээнээс ялгаатай нь схем дэр битүү байдлаар дүрслэгддэг. ГОСТ 2755-74 ийм холболтын 3-н төрлийн тэмдэглэгээг тогтоож өгсөн хэдий ч нэг схемийн хүрээнд тэдгээрийн аль нэгийг нь хэрэглэхийг зөвлөдөг. Хөдөлгөөнт холболтын эхний байрлалаас эцсийг нь хүртэл хөдөлгөөний чиглэлийг стандарт тогтоож өгдөггүй. Хэд хэдэн цахилгаан шугамуудын нэг зэрэг сэлгэн залгах унтраалгууд нь хэд хэдэн салгагдах эсвэл залгагдах элементүүдийг болон тэдгээрийг зохицолтой байж болно. Ийм унтраалгын хосолсон дүрслэлд хөдөлгөөнт хэлхээнүүдийг үзүүлж байгаа шугамуудыг зэрэгцээ байрлалааар дүрслэн үзүүлдэг бөгөөд механик холболтын тэмдэг болох хоёр үргэлжилсэн шугамаар үзүүлдэг. Хэрэв ямар нэгэн шалтганаар ийм унтраалгын холболтын бүлгийн схемийг янз янзын хэсэгт дүрслэн үзүүлэх хэрэгтэй болбол хөдөлгөөнт хэлхээний тэмдэглэгээ болохыг механик холбооны тасархай зураасаар тэмдэглээд заана. Залгагдах болон салгагдах хэлхээний тэмдэглэгээний тухай ярихдаа бид тэдгээрийн хөдөлгөөнтөй хэсгүүд нь нээлттэй ба битүү байдлаар тэмдэглэгдсэн байж болно гэсэн үг юм. Гэвч салгагдах юмуу залгагдах байдлын хэлхээнүүд нь тэмдэглэгддэггүй өөрөөр хэлбэл үйлчлэх хүчийг үгүй болгосны дараа эхний байрлалдаа ордог тийм утраалгууд ч байдаг. Ийм хэлхээнүүдийг схем дээр өөрөөр дүрсэлж үзүүлдэг. Хэрэв хэлхээг битүү гэдгийг хэлхээнд харуулахыг хүсвэл хөдөлгөөнгүй холболтыг харуулж байгаа цахилгаан холболтын шугамын төгсгөлд хөдөлгөөнт хэлхээний тэмдгийг оройгоороо түлхэж байгаа мэт жижиг гурвалжинг дүрсэлнэ. Нээлттэй хэлхээний тэмдэглэгээг ийм байдлаар хийнэ. Унтраалгуудын дотор нэг хөдөлгөөнт хэлхээ хоёр цахилган шугамыг нэг зэрэг салгаж залгаж болдог унтраалгууд ч байдаг. ЕСКД стандарт нь унтраалгуудын бүлэг дотроо хэлхээнүүд нэгэн зэрэг ажиллахгүй байх товчлуураар удирдах хэлхээнүүдийн битүү нээлттэй маягийн сэлгэн залгагч нь зүүн талдаа хугархайтай тасархай зураасан хэлбэртэй тэмдэг нь хөдөлгөөнт хэлхээний гаралтыг үзүүлж түүний дарсан богино зураас нь хөдөлгөөнт хэлхэг өөрийг нь , харин түүний эсрэг талд байгаа цахилгаан холбооны төгсгөлд хөдөлгөнгүй хэлхээг үзүүлж байна. Хөдөлгөөнгүй хэлхээний тоо сэлгэн залгагчийн тоотой тэнцүү байна. Хэрэв залгагч хэд хэд байгаа бол ийм хэлхээнүүдийн групын хэмжээ зүй ёсоор өсөж тэдгээрийг нэг нэгнийхэн нь юмуу эсвэл хажууд нь дүрсэлнэ. Хэлхээний бүлэглэлийн тэмдэглэгээг схемийн янз бүрийн хэсгүүдэд байрлуулах тохиолдолд тэдгээрийн нэг сэлгүүрийн төхөөрөмжид хамааралтайг  SA1 .SA.1.2 гэх мэтээр зохих дарааллаар зааж өгнө.

Хөдөлгөөнт хэлхээ яиарч шугамтай холбогодоогүй байдалд хөдөлгөөөгүй хэлхээнүүд хамт холбогдсон байвал мөн ийм байдлаар тэмдэглэнэ. Тасралтгүй хөдөлгөөнт залгалттай хэлхээг богино зураасаар ялгаж харуулна. Хөдөлгөөнт хэлхээнүүд нь хэд хэдэн хөдөлгөөнгүй хэлхээнүүдтэй  шууд холбогдсон сэлгэн  залгагчууд байдаг. Сэлгүүрийн ийм онцлогийг хөдөлгөөнт хэлхээний төгсөглд хөдөлгөөнгүй хэлхээний зохих тооны тэмдгэлгээг тойрон бүслэх маягийн зураасаар дүрсэлнэ. Галет залгагчуудын дунд хөдөлгөөнт хэлхээнүүд нь төгсөглөөрөө хөдөлгөөнгнүй хэлхээнд холбогдсон нарийн тэнхэлэг хэлбэртэй залгагчууд байдаг. Бүтцийн ийм  онцлогийг ийм залгагчийн таних тэмдэг тусган харуулж хөдөлгөөнт хэлхээний тэмдгэлгээ нь богино зураасаар хөдөлгөөнгүй хэлхээний тэмдгэлгээнүүдийн хооронд дүрслэгдсэн байдаг. Практик дээр удирдах бариулын байрлалаас шалтгаалан нэг төрлийн хэлхээнүүд олон дахин залгагдаж салгагдаж байдаг. Сэлгэн залгагчид тохиолддог залгагдах салгагдах сэлгэн залгагдах үндсэн тэмдгэлгээг ашиглан сэлгүүрийн ийм зангилааг үзүүлэхэд маш хэцүү байдаг. Иймээс ТОСТ 2,755-74  сэлгэн залагагчийн тэмдгэлгээ хийх өөр арга санал болгодог. 5-байрлалаар сэлгэн залгагчийг дүрслэн үзүүлдэг. ГЕЛЕ: Гар ажиллаанд ордог унтраалга сэлгэн залгагчийн хажуугаар радио электроникийн техникт гадны дохиогоор цахилгаан шугамыг автоматаар сэлгэн залгах цахилгаан соронзон релес өргөнөөр хэрэглэдэг. Реле нь цахилгаан соронзны замуудтай холбоотой  татуургын механизмаар удирдагддаг. Нэг болон хэд эхдэн хэлхээнүүдийн бүлэглэл болон цахилган соронзноос бүтнэ. Дохиоллын үйлдлйлд уусахад татуургын механизм болон хэлхээнүүд өмнөх байрлалдаа орно. Ингээд релений хэлхэнүүд  залгах , салгах гэсэн хоёр ажлын байрлалтай байна. Релений хэлхээнүүд унтраалга, сэлгэн залгагчийг тэмдгэлсэн таних тэмдгнүүдээр дүрслэгдэнэ. Цахилгаан соронзон урт талаасаа гаргалттай шугамтай тэгш өнцөгтөөр үзүүлнэ. Хэлхээнүүдийн тэмдгүүдийг ороолт тэмдгэлгээнүүдийн нарийн талуудтай нэгний эсрэг байрлуулж тэдгээртэй механик холбооны шугамтай холбоно.Оролтын гаралтуудыг нэг талаас нь байрлуулж , харин хэлхээнүүдийн тэмдгэлгээнүүдийг янз бүрийн хэсэгт байрлуулна. Ийм тохиолдолд хэлхээний аль нэг релед хамааралтай өмнөх байдлаар байрлалын тэмдгэлгээгээр харуулна. Ороолтын тэмдгэлгээний дотор  талд тогтвортой гүйдэлд үзүүлэх түүний эсэргүүцэл ороолтын тоо релений зорилалттай . Хэрэв гүйдлий төрөл / солигдох, тогтвортой / , ороолтын төрөл / гүйдлийн , хүчдэлийн / эсвэл ажиллаах болон буух хугацааг / ташу зураас / заах хэрэгтэй бол тэгш өнцөгтийг уртасгаж эдгээр нэмэлт тодорхоилолтыг бусдаас нь зураасаар тусгаарлаж зүүн хэсэгт нь бичнэ. Талбайжсан цахилгаан соронзон реле нь схем дээр Р үсгээр тэмдэглэж , ороолтын талбайд бичнэ. Ороолтын гаргалтуудыг нэгний болон хэлхээнүүдийг нэгний дэргэд байгаа цэгүүдийг дараах байдлаар унашина. Цэгээр тэмдгэлсэн хэлхээ нь хүчдэл өгөхөд залгагдана. Хүчдэлийн эерэг туйл нь ийм байдлаар тэмдэглэгдсэн ороолтын гаргалтанд хавсаргана. Хэрэв талбайжсан релений хэлхээнүүд хүчдэлийг салгаснаас хойш залгаатай үлдэснийг үзүүлэх шаардлагатай бол товчлууртай сэлгэн залгагчтай адилаар харуулна. / Залгагдах байдлын тэмдгэлгээ байгаа газрын хүчин зүйлийн үйлчлэлийг мэдрэх зэрэг онцлогуудыг уридаас заасан байдаг. Бусдаас түрүүлж ажиллагаанд хэлхээний онцлог шинж нь ажиллагад орох үед хэлхээний хөдөлгөөнрүү чиглэгдсэн хөдөлгөөнт холболтын тэмдгийг төгсгөж байгаа богино зураас юм. Ажиллагааны дараа өөрөө буцдаггүй хэлхээнүүдийн тэмдгүүдийг товчлууртай унтраалгуудад хэрэглэнэ. Иймээс хөдөлгөөнгүй хэлхээний тэмдэг дээрхи жижиг дугуй / гар татуургаын тэмдгийг оруулна.Шугамын ачааллыг хэтрүүлэх эсвэл гадны хүчин зүйлсийн өөрчлөгдөх хязгаарыг хэтрүүлэх үед анхны байрлалаа автоматаар эргэн ордог.Холболтонд шинж нь хөдөлгөөнт хэлхээний тэмдэг дээрхи жижиг тэгш өнцөгт хэлбэртэй тэнцэх юм. Хэлхээг анхны байрлалд буцаан оруулдаг физикийн хэмжээг (>)(их) эсвэл (<)(бага) гэсэн мета физикийн тэмдгээр тэмдэглэнэ. Хэрэв хэлхээний тэмдгэлгээний хажууд <<U>> гэсэн бичиг байвал энэ нь уг хэлхээг хүчдэлийг зөвшөөрөгдөх төвшнөөс  нь хэтрүүлэхийг мэдрэн гэсэн үг. Үсгэн тэмдгэлгээ нь хэлхээ тогтоосон хэмжээнээс хүчдэлийг бууруулах их мэдрэмжтэй байна гэдгийг зааж байгаа юм. Мөн түүнчлэн темипертурыг дпээд хэмжээнээс хэтрүүлэхэд хэлхээ зохицыг ашиглах шинжийг ийм байдлаар тэмдэглэнэ. Байршлалын тэмдгэлгээн дэхи энэ грпын эдлэлийн үсгэн код сэлгэгдэх шугам болон удирдах аргаар тодорхоилогдоно. Хэрэв унтралга удирдлага дохиолол хэмжигчийн шугам нь хэрэглэгдэх ба S үсгээр тэмдэглэгдэнэ. Харин тэжээлийн шугаман бол Q үсгээр удирдах аргыг кодын хоёрдахь үсэг илэрхийлнэ. Товчлууртай унтраалга болон сэлгэн залгагчийг B<SB> үсгээр , автомат унтраалгыг F<SF> үсгээр бусдыг нь A<SA> үсгээр тэмдэглэнэ.

                        Сэлгэн залгагч :

Энэ нь нэг болон хэдп хэдэн шугамын <хэлхээ > өөр хэд хэдэн хэлхээнд сэлгэн залгагддаг төхөөрөмж юм. Сэлгэн залгах хэлхээний таних тэмдэг нь үндсэндээ битүү болон нээлттэй хэлхээнүүдийн зохицлоос бүтдэг бөгөөд хөдөлгөөнт хэлхээ хоёр талын захын байрлалд тэмдэглэгддэг. Сэлгэн залгагчийн захын төдийгүй төвийн байрлалд байгагаар тэмдэглэгдпсэн хөдөлгөөний хэлхээний тэмдгэлгээг хөдөлгөөнгүй хэлхээнүүдийн хооронд тодорхой зурасаар тэмдэглэнэ. Хэрэв төвийн болон аль нэг захын байрлалд тэмдгэлгээтэй буюу захын байрхлалд тэмдэглэгдээгүй хэлхээнүүдйиг үзүүлэх шаардлагатай бол хөдөлгөөнгүй хэлхээ нь нэг юмуу эсвэл хоёр тэмдэгтийг хоёуланд нь гурвалжингар дүрсэлнэ. Зарим тохиолдолд тасралтгүй залгагчтай сэлгэн залгагчийг хэрэглэдэг. Ийм залгагчийг нэг байрлалаас өөр байрладл шилжүүлэхдээ хөдөлгөөнт хэлхээ нь шинэ хэлхээг залгагдахаас нааш өмнөх байдал тохиромжтой хэлхээг таслан салгадаггүй тасралитгүй сэлгэгчтэ йхэлхээ төгсгөлдөө богино зураасаар дүрсэлнэ. Сэлгэн залгах хэлхээний бусад онцолгийг битүү болон нээлттэй хэлхээнүүдийн нэгэн адил тэмдгүдээр зааж үзүүлнэ. Олон хэлхээтэй сэлгэн залгагчийн тэмдгэлгээнүүдийг зохих сэлгэн залгах хэлхээнүүдийн суурин дээр тэдгээр нь механик холбооны шугамар холбож байгуулна. Нариййн төвөгтөй  сэлгэн залгагч байрлал болон чиглэлийн хэмжээгээрээ тодорхойлогддог. Ийм залгагчийн бүтэц янз бүр байна.  Ж-нь : Радио багажид өргөн хэрэглэгддэг. Галет  болон тогтоох механизмаас бүрдэнэ . Тогтоох механизмын суурь дээр бэхлэгдсэн хөдөлгөөнгүй хэсэг( статор) болон  хөдөлгөөнт хэсэг (рoтор) Статор дээр  12 хөдөлгөөнгүй пүршин хэлхээ бэхлэгдсэн байх ба үүний зарим хэсэгт бусдаасаа урт байна. Харин ротор дээр байрлалын хэмжээнээс шалтгаалан 14 цагирган эсвэл товгортой сектор хэлбэртэй хэлхээ байна. Статорын уртасгасан хэлхээнүүд нь роторын хөдөлгөөнд хэлхээнүүдтэй байнга холбогдсон  байж , бусад нь тэдгээртэй ротор –г нэг байрлалаас нөгөөрүү шилжүүлэхэд холбогдоно. Галет болон хөдөлгөөнт хэлхээ нь хэмжээнэээс хамарч сэлгэн залгагч янзү янзын хэмжээний байрлал чиглэлтэй байж болно. Схемен дээр энэ болон залгагдах хэлхэний тэмдгэлгэндээр жижиг дугуй зурж тэмдэглэнэ. Эдгээрээс гадна ороолтын гүйдлэс үүссэн соронзон талбай герметиккерпуст байрласан мэдрэмтгий хэлхэнүүдэд шууд үйлчилдэг реле байдаг. Ийм мэдрэмтгийн хэлхээг бусад төрлийн хэлхэнээс ялгахын тулд түүний  таних тэмдэг герматик корпусын тэмдгэлгээ болох дугуйг оруулж өгдөг. Тодорхой нэг реленд хамаарайлтай байрлалын тэмдгэлгэ нь зааж өгдөг. Хэрэв соронзон удтрдлагат хэлхээ  релений хэсэг болохгүй , харин байнгын соронзонгоор удирдаж байвал автомат удирдлагын үсгэн кодын үсэг SF-ээр тэмдэглэгдэнэ.

 

Холбогчид: Сэлгүүрийн эдлэлийн томоохон хэсгийг бүх төрлийн холбогчид бий болгодог.

 

 

start=-46 , cViewSize=50 , cPageCount=1

4 сэтгэгдэл:

null
bold_0908 (зочин)

ene hicheeliin ariin zurag ni haragdahgui bna yaj harah ve

bold_0908 (зочин)

ene hicheeliin ariin zurag ni haragdahgui bna yaj harah ve

Mendee (зочин)

ene xicheel dajgvi yma AutoCAd proramiin delegrengvig ene deer tawiul nice ym bna

Майцэцэг (зочин)

гар сэлгэн залгагчын 500А 400А-н хэмжээг нь өгөөч

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)widgeo.net

widgeo.net